Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет об изменении особенной информации

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Вознюк Ігор Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.03.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А

4. Код за ЄДРПОУ

22965525

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 323-3-323, 323-3-323

6. Електронна поштова адреса

office@ladaukraine.com

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.03.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

52 (4340), Бюлетень. Цінні папери України.

23.03.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ladaukraine.com

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.03.2016

Припинено повноваження

Генеральний директор

Вознюк Iгор Миколайович

д/н, д/н, д/н

0,000000

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО : повноваження Генерального директора - Вознюка Iгоря Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних не надавав) на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ( Протокол від 18 березня 2016 року) у зв'язку із закінченням строку дії повноважень. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Цій особі не належить пакет акцій емітента. Перебував на посаді з 29.03.2013 р. по 18.03.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові  злочини  не має.

18.03.2016

Обрано

Генеральний директор

Вознюк Iгор Миколайович

д/н, д/н, д/н

0,000000

Зміст інформації:

ОБРАНО : Генеральним директором - Вознюка Iгоря Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних не надавав) на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ( Протокол від 18 березня 2016 року). Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Цій особі не належить пакет акцій емітента. Строк на який призначено особу - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду Генерального директора Приватного акціонерного товариства "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ".

18.03.2016

Припинено повноваження

Голова Ревізійної комісії

Булах Алевтина Дмитрiвна

д/н, д/н, д/н

0,000000

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО : повноваження Голови Ревізійної комісії - Булах Алевтини Дмитрiвни (згоду на розкриття паспортних даних не надавав) на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ( Протокол від 18 березня 2016 року) у зв'язку із закінченням строку дії повноважень. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Цій особі не належить пакет акцій емітента. Перебувала на посаді з 29.03.2013 р. по 18.03.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові  злочини  не має.

18.03.2016

Обрано

Голова Ревізійної комісії

Булах Алевтина Дмитрiвна

д/н, 0, д/н

0,000000

Зміст інформації:

ОБРАНО : Головою Ревізійної комісії - Булах Алевтину Дмитрiвну (згоду на розкриття паспортних даних не надавав) на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ( Протокол від 18 березня 2016 року). Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Цій особі не належить пакет акцій емітента. Строк на який призначено особу - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду  Голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ".

18.03.2016

Звільнено

заступник Голови Ревізійної комісії

Мохна Єгор Григорович

д/н, д/н, д/н

0,000000

Зміст інформації:

Звільнено : заступника Голови Ревізійної комісії - Мохна Єгора Григоровича (згоду на розкриття паспортних даних не надавав) на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ( Протокол від 18 березня 2016 року) у зв'язку із закінченням строку дії повноважень. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Цій особі не належить пакет акцій емітента. Перебував на посаді з 29.03.2013 р. по 18.03.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові  злочини  не має.

18.03.2016

Призначено

заступник Голови Ревізійної комісії

Іскра Ігор Іванович

д/н, 0, д/н

0,000000

Зміст інформації:

Призначено : заступником Голови Ревізійної комісії - Іскру Ігоря Івановича (згоду на розкриття паспортних даних не надавав) на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ( Протокол від 18 березня 2016 року). Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Цій особі не належить пакет акцій емітента. Строк на який призначено особу - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду  Начальника Департаменту Контролінгу АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI


Повідомлення про особливу інформацію

Подробнее


Информация для акционеров

Подробнее


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРАВТОВАЗ", які призначені на 04 квітня 2019 року

Подробнее


Особая информация эмитента ценных бумаг

Подробнее


Уведомление об изменении состава должностных лиц

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2017 год

Подробнее


Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Особенная информация (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2016 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2015 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет об изменении особенной информации

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2014 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Частное акционерное общество "Торговый дом "Укравтоваз"

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее

Нова Granta

Нова Granta седан

Текущий курс валют:
1 RUB = 0.42 UAH

АТ "Укравтоваз"
2008 - 2019 - Все права защищены

Нужна консультация? Звоните:
0800-50-24-00
Звонки на территории Украины бесплатные