Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» (скорочене найменування - АТ «УКРАВТОВАЗ», код ЄДРПОУ 22965525, місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 березня 2013 року об 11-00 годині за адресою: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13, корпус 6D, офіс 25, зала переговорів №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться 29 березня 2013 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 годині 50 хвилин, закінчення реєстрації о 11годині 00 хвилин..

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25 березня 2012р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів;

3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.

6. Затвердження річного звіту товариства;

7. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками діяльності Товариства у 2012 році;

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

9. Обрання членів Ревізійної комісії.

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії .

11. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів на 2013 рік;

12. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів на 2013 рік; Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

13. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.

14. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Генеральним директором.

15. Виплата річної винагороди членам Наглядової Ради;

16. Призначення аудитора Товариства на 2013 рік.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17, кімната №1, в робочі дні (понеділок – п’ятниця), з 8:30 до 17-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор АТ «УКРАВТОВАЗ» Вознюк Ігор Миколайович. Довідки за телефоном: (044) 323-3-323

Для участі у зборах необхідно надати:

- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);

- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

Основні показникифінансово-господарської діяльності

АТ «УКРАВТОВАЗ»

(тис. грн.)

Найменування показників

Період

Звітний

2012р.

Попередній 2011р.

Усього активів

158966

195344

Основні засоби

953

903

Довгострокові фінансові інвестиції

338

338

Запаси

89594

127246

Сумарна дебіторська заборгованість

31295

25473

Грошові кошти та їх еквіваленти

31548

40493

Нерозподілений прибуток

73016

94508

Власний капітал

89827

111317

Статутний капітал

30

30

Довгострокові зобов’язання

39965

55929

Поточні зобов’язання

29174

28098

Чистий прибуток (збиток)

73016

94508

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3000

3000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

43

43

Генеральний директор Вознюк І.М.

Web content composed with the free wysiwyg HTML editor. Please subscribe for a membership to remove promotional messages from the edited documents.


Річні інформація емітента

Подробнее


Підсумки голосування з питань порядку денного ЗЗА_2019

Подробнее


Повідомлення про особливу інформацію

Подробнее


Інформація для акціонерів

Подробнее


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРАВТОВАЗ", які призначені на 04 квітня 2019 року

Подробнее


Особая информация эмитента ценных бумаг

Подробнее


Уведомление об изменении состава должностных лиц

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2017 год

Подробнее


Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Особенная информация (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2016 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2015 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет об изменении особенной информации

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2014 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Частное акционерное общество "Торговый дом "Укравтоваз"

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее

Нова Granta

Нова Granta седан

Текущий курс валют:
1 RUB = 0.409 UAH

АТ "Укравтоваз"
2008 - 2019 - Все права защищены

Нужна консультация? Звоните:
0800-50-24-00
Звонки на территории Украины бесплатные