Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» (місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, код ЄДРПОУ 22965525) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 березня 2016 року об 11:00 годині за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться 18 березня 2016 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 14 березня 2016р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.

6. Затвердження річного звіту Товариства.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів на 2016 рік.

9. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів на 2016 рік; Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

11. Обрання членів Ревізійної комісії.

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

13. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.

14. Про затвердження умов контракту, що укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Генеральним директором.

15. Виплата річної винагороди членам Наглядової Ради.

16. Призначення аудитора Товариства на 2016 рік.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів №1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця), з 10:00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор АТ «УКРАВТОВАЗ» Вознюк Ігор Миколайович. Довідки за телефоном: (044) 323-3-323

Для участі у зборах необхідно надати:

для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); - для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)?

Найменування показників

Період

Звітний

2015р.

Попередній

2014р.

Усього активів

94337

79595

Основні засоби

7617

8248

Довгострокові фінансові інвестиції

338

338

Запаси

34771

34239

Сумарна дебіторська заборгованість

18069

27839

Грошові кошти та їх еквіваленти

33458

8551

Нерозподілений прибуток

19830

Власний капітал

30515

10685

Статутний капітал

30

30

Довгострокові зобов’язання

23281

44152

Поточні зобов’язання

40541

24758

Чистий прибуток (збиток)

19830

(5999)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3000

3000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

26

27

Генеральний директор Вознюк І.М.

Публікація в газеті "Відомості НКЦПФР" від 17.02.2016 №32(2286)


Річні інформація емітента

Подробнее


Підсумки голосування з питань порядку денного ЗЗА_2019

Подробнее


Повідомлення про особливу інформацію

Подробнее


Інформація для акціонерів

Подробнее


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРАВТОВАЗ", які призначені на 04 квітня 2019 року

Подробнее


Особая информация эмитента ценных бумаг

Подробнее


Уведомление об изменении состава должностных лиц

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2017 год

Подробнее


Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Особенная информация (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2016 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2015 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет об изменении особенной информации

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2014 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Частное акционерное общество "Торговый дом "Укравтоваз"

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее

Новая Granta

Новая Granta седан

Текущий курс валют:
1 RUB = 0.409 UAH

АТ "Укравтоваз"
2008 - 2019 - Все права защищены

Нужна консультация? Звоните:
0800-50-24-00
Звонки на территории Украины бесплатные