Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» (місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, код ЄДРПОУ 22965525) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року об 11:00 годині за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2015 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20 квітня 2015р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.

6. Затвердження річного звіту Товариства.

7. Визначення порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених главою 6 статуту Товариства та законодавством, за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів на 2015 рік.

9. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів на 2015 рік; Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

10. Призначення аудитора Товариства на 2015 рік.

11. Зміна скороченого найменування Товариства українською та російською мовами.

12. Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту Товариства, затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання статуту.

13. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю (перетворення).

14. Про порядок і умови здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» в Товариство з обмеженою відповідальністю.

15. Про затвердження Плану перетворення Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ».

16. Про затвердження Порядку обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю.

17. Про обрання Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» та визначення її повноважень.

18. Про припинення повноважень Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ».

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів №1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця), з 10:00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор АТ «УКРАВТОВАЗ» Вознюк Ігор Миколайович. Довідки за телефоном: (044) 323-3-323

Для участі у зборах необхідно надати:для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); - для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)?

Найменування показників

Період

Звітний

2014р.

Попередній

2013р.

Усього активів

79595

152033

Основні засоби

8248

9028

Довгострокові фінансові інвестиції

338

338

Запаси

34239

84023

Сумарна дебіторська заборгованість

27839

23179

Грошові кошти та їх еквіваленти

8551

35089

Нерозподілений прибуток

-

18889

Власний капітал

10685

35576

Статутний капітал

30

30

Довгострокові зобов’язання

44152

39965

Поточні зобов’язання

24758

76495

Чистий прибуток (збиток)

(5999)

18889

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3000

3000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

27

36

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): 23.03.2015р., № 55 (2059), Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Генеральний директор Вознюк І.М.


Річна інформація емітента

Детальніше


Підсумки голосування з питань порядку денного ЗЗА_2019

Детальніше


Повідомленния про особливу інформацію

Детальніше


Інформація для акціонерів

Детальніше


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРАВТОВАЗ", які призначені на 04 квітня 2019 року

Детальніше


Особлива інформація емітента цінних паперів

Детальніше


Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Детальніше


Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Детальніше


Повідомлення про виникнення особливої інформаціі (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Детальніше


Повідомлення про виникнення особливої інформаціі (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Детальніше


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Детальніше


Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Детальніше


Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Детальніше


Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Детальніше


Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Детальніше


Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" повідомляє про зміну особливої інформації

Детальніше


Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Детальніше


Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Детальніше


Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Детальніше


Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Детальніше


Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Детальніше


Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ""

Детальніше


Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Детальніше

Новая Granta

Новая Granta седан

Поточний курс валют:
1 RUB = 0.409 UAH

АТ "Укравтоваз"
2008 - 2019 - Усі права захищені

Потрібна консультація? Телефонуйте:
0800-50-24-00
Дзвінки на території України безкоштовні